City:

Aur Pyaar Ho Gaya - TV Shows

 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 192 - September 25, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 192 - September 25, 2014
 •       325,420
        135
 • 25
  2014
  21:27 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 191 - September 24, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 191 - September 24, 2014
 •       269,582
        86
 • 24
  2014
  21:34 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 190 - September 23, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 190 - September 23, 2014
 •       376,057
        154
 • 23
  2014
  21:17 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 189 - September 22, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 189 - September 22, 2014
 •       257,823
        103
 • 22
  2014
  21:22 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 188 - September 19, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 188 - September 19, 2014
 •       247,618
        176
 • 19
  2014
  21:33 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 186 - September 17, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 186 - September 17, 2014
 •       433,634
        137
 • 17
  2014
  21:33 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 185 - September 16, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 185 - September 16, 2014
 •       481,909
        181
 • 16
  2014
  25:27 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 184 - September 15, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 184 - September 15, 2014
 •       430,041
        177
 • 15
  2014
  21 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 183 - September 12, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 183 - September 12, 2014
 •       343,487
        116
 • 12
  2014
  20:59 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 182 - September 11, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 182 - September 11, 2014
 •       279,380
        69
 • 11
  2014
  21 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 181 - September 10, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 181 - September 10, 2014
 •       272,004
        83
 • 10
  2014
  20:59 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 180 - September 9, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 180 - September 9, 2014
 •       301,602
        101
 • 09
  2014
  21:4 M
 • Ads
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 179 - September 8, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 179 - September 8, 2014
 •       348,889
        102
 • 08
  2014
  21:5 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 178 - September 5, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 178 - September 5, 2014
 •       303,666
        83
 • 05
  2014
  21:39 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 177 - September 4, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 177 - September 4, 2014
 •       306,839
        96
 • 04
  2014
  21:28 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 176 - September 3, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 176 - September 3, 2014
 •       633,731
        263
 • 03
  2014
  21:32 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 175 - September 2, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 175 - September 2, 2014
 •       342,282
        135
 • 02
  2014
  21:41 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 174 - September 1, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 174 - September 1, 2014
 •       487,607
        212
 • 01
  2014
  21:27 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 173 - August 29, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 173 - August 29, 2014
 •       384,656
        137
 • 29
  2014
  21:17 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 172 - August 28, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 172 - August 28, 2014
 •       275,367
        88
 • 28
  2014
  20:57 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 171 - August 27, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 171 - August 27, 2014
 •       281,372
        90
 • 27
  2014
  21:12 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 170 - August 26, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 170 - August 26, 2014
 •       290,161
        90
 • 26
  2014
  21:32 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 169 - August 25, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 169 - August 25, 2014
 •       323,791
        131
 • 25
  2014
  21:44 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 168 - August 22, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 168 - August 22, 2014
 •       820,573
        326
 • 22
  2014
  21:34 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 167 - August 21, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 167 - August 21, 2014
 •       473,091
        172
 • 21
  2014
  21:19 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 166 - August 20, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 166 - August 20, 2014
 •       366,660
        148
 • 20
  2014
  21:41 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 165 - August 19, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 165 - August 19, 2014
 •       349,727
        114
 • 19
  2014
  21:36 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 164 - August 18, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 164 - August 18, 2014
 •       303,275
        94
 • 18
  2014
  21:32 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 163 - August 15, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 163 - August 15, 2014
 •       314,471
        107
 • 15
  2014
  21:36 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 162 - August 14, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 162 - August 14, 2014
 •       304,058
        111
 • 14
  2014
  21:39 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 161 - August 13, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 161 - August 13, 2014
 •       424,221
        183
 • 13
  2014
  21:15 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 160 - August 12, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 160 - August 12, 2014
 •       311,116
        114
 • 12
  2014
  21:24 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 159 - August 11, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 159 - August 11, 2014
 •       377,943
        152
 • 11
  2014
  21:39 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 158 - August 8, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 158 - August 8, 2014
 •       284,668
        100
 • 08
  2014
  21:40 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 157 - August 7, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 157 - August 7, 2014
 •       323,156
        87
 • 07
  2014
  21:23 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 156 - August 6, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 156 - August 6, 2014
 •       251,940
        76
 • 06
  2014
  21:25 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 155 - August 5, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 155 - August 5, 2014
 •       326,020
        120
 • 05
  2014
  21:28 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 154 - August 4, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 154 - August 4, 2014
 •       267,543
        86
 • 04
  2014
  21:34 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 153 - August 1, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 153 - August 1, 2014
 •       266,555
        91
 • 01
  2014
  21:3 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 152 - July 31, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 152 - July 31, 2014
 •       249,478
        80
 • 01
  2014
  20:43 M