City:

Aur Pyaar Ho Gaya - TV Shows

 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 192 - September 25, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 192 - September 25, 2014
 •       289,267
        113
 • 25
  2014
  21:27 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 191 - September 24, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 191 - September 24, 2014
 •       244,070
        73
 • 24
  2014
  21:34 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 190 - September 23, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 190 - September 23, 2014
 •       341,603
        141
 • 23
  2014
  21:17 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 189 - September 22, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 189 - September 22, 2014
 •       233,781
        93
 • 22
  2014
  21:22 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 188 - September 19, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 188 - September 19, 2014
 •       222,641
        172
 • 19
  2014
  21:33 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 187 - September 18, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 187 - September 18, 2014
 •       240,752
        179
 • 18
  2014
  21:18 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 186 - September 17, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 186 - September 17, 2014
 •       385,711
        110
 • 17
  2014
  21:33 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 185 - September 16, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 185 - September 16, 2014
 •       425,314
        158
 • 16
  2014
  25:27 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 184 - September 15, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 184 - September 15, 2014
 •       374,947
        139
 • 15
  2014
  21 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 183 - September 12, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 183 - September 12, 2014
 •       315,207
        100
 • 12
  2014
  20:59 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 181 - September 10, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 181 - September 10, 2014
 •       245,031
        72
 • 10
  2014
  20:59 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 180 - September 9, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 180 - September 9, 2014
 •       270,228
        84
 • 09
  2014
  21:4 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 179 - September 8, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 179 - September 8, 2014
 •       304,429
        87
 • 08
  2014
  21:5 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 178 - September 5, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 178 - September 5, 2014
 •       277,249
        67
 • 05
  2014
  21:39 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 177 - September 4, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 177 - September 4, 2014
 •       276,338
        84
 • 04
  2014
  21:28 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 176 - September 3, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 176 - September 3, 2014
 •       564,139
        227
 • 03
  2014
  21:32 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 175 - September 2, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 175 - September 2, 2014
 •       306,472
        117
 • 02
  2014
  21:41 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 174 - September 1, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 174 - September 1, 2014
 •       436,717
        189
 • 01
  2014
  21:27 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 173 - August 29, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 173 - August 29, 2014
 •       348,151
        121
 • 29
  2014
  21:17 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 172 - August 28, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 172 - August 28, 2014
 •       249,083
        80
 • 28
  2014
  20:57 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 171 - August 27, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 171 - August 27, 2014
 •       254,497
        79
 • 27
  2014
  21:12 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 170 - August 26, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 170 - August 26, 2014
 •       261,270
        74
 • 26
  2014
  21:32 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 169 - August 25, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 169 - August 25, 2014
 •       289,754
        117
 • 25
  2014
  21:44 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 168 - August 22, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 168 - August 22, 2014
 •       741,823
        288
 • 22
  2014
  21:34 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 167 - August 21, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 167 - August 21, 2014
 •       422,724
        149
 • 21
  2014
  21:19 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 166 - August 20, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 166 - August 20, 2014
 •       329,918
        134
 • 20
  2014
  21:41 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 165 - August 19, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 165 - August 19, 2014
 •       314,021
        99
 • 19
  2014
  21:36 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 164 - August 18, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 164 - August 18, 2014
 •       272,494
        84
 • 18
  2014
  21:32 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 163 - August 15, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 163 - August 15, 2014
 •       284,094
        92
 • 15
  2014
  21:36 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 162 - August 14, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 162 - August 14, 2014
 •       273,274
        87
 • 14
  2014
  21:39 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 161 - August 13, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 161 - August 13, 2014
 •       375,555
        158
 • 13
  2014
  21:15 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 160 - August 12, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 160 - August 12, 2014
 •       280,757
        92
 • 12
  2014
  21:24 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 159 - August 11, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 159 - August 11, 2014
 •       341,141
        123
 • 11
  2014
  21:39 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 158 - August 8, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 158 - August 8, 2014
 •       256,468
        84
 • 08
  2014
  21:40 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 157 - August 7, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 157 - August 7, 2014
 •       286,227
        70
 • 07
  2014
  21:23 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 156 - August 6, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 156 - August 6, 2014
 •       225,839
        66
 • 06
  2014
  21:25 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 155 - August 5, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 155 - August 5, 2014
 •       291,917
        94
 • 05
  2014
  21:28 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 154 - August 4, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 154 - August 4, 2014
 •       239,323
        76
 • 04
  2014
  21:34 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 153 - August 1, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 153 - August 1, 2014
 •       241,157
        82
 • 01
  2014
  21:3 M
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 152 - July 31, 2014
 • Aur Pyaar Ho Gaya - Episode 152 - July 31, 2014
 •       220,683
        69
 • 01
  2014
  20:43 M