City:

Ghar Ki Lakshmi Betiyann - TV Shows

 • Episode 402
 • Episode 402
 •       87,794
        15
 • 28
  2012
  20:20 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 575
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 575
 •       209,242
        61
 • 28
  2012
  20:12 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 380
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 380
 •       48,987
        11
 • 28
  2012
  21:27 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 281
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 281
 •       84,924
        16
 • 28
  2012
  20:7 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 76
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 76
 •       25,987
        9
 • 28
  2012
  19:28 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 372
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 372
 •       58,716
        12
 • 28
  2012
  19:40 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 465
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 465
 •       682,118
        298
 • 28
  2012
  22:12 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 220
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 220
 •       66,619
        11
 • 28
  2012
  20:5 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 497
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 497
 •       93,637
        26
 • 28
  2012
  22:7 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 585
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 585
 •       298,346
        92
 • 28
  2012
  21:16 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 590
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 590
 •       255,475
        66
 • 28
  2012
  20:25 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 583
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 583
 •       449,865
        140
 • 28
  2012
  20:20 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 456
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 456
 •       59,569
        14
 • 28
  2012
  21:24 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 151
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 151
 •       190,860
        57
 • 28
  2012
  19:49 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 479
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 479
 •       105,419
        23
 • 28
  2012
  19:26 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 116
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 116
 •       54,239
        16
 • 28
  2012
  20:13 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 325
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 325
 •       57,955
        16
 • 28
  2012
  20:7 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 398
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 398
 •       83,876
        22
 • 28
  2012
  21:30 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 421
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 421
 •       55,232
        7
 • 28
  2012
  20:15 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 337
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 337
 •       52,946
        10
 • 28
  2012
  20:37 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 231
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 231
 •       65,851
        25
 • 28
  2012
  22:8 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 302
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 302
 •       107,449
        33
 • 28
  2012
  17:24 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 142
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 142
 •       44,936
        20
 • 28
  2012
  19:45 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 397
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 397
 •       79,270
        11
 • 28
  2012
  20:19 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 89
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 89
 •       19,861
        7
 • 28
  2012
  21:20 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 50
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 50
 •       24,461
        9
 • 28
  2012
  22:43 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 159
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 159
 •       1,183,586
        549
 • 28
  2012
  23:19 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 375
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 375
 •       51,904
        9
 • 28
  2012
  20:16 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 441
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 441
 •       105,980
        27
 • 28
  2012
  19:20 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 482
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 482
 •       149,574
        31
 • 28
  2012
  20 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 582
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 582
 •       357,005
        112
 • 28
  2012
  20:53 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 570
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 570
 •       146,338
        29
 • 28
  2012
  21:10 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 221
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 221
 •       69,285
        24
 • 28
  2012
  21:37 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 165
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 165
 •       113,582
        60
 • 28
  2012
  21:53 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 135
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 135
 •       44,508
        16
 • 28
  2012
  19:37 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 533
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 533
 •       94,039
        33
 • 28
  2012
  32:21 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 271
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 271
 •       67,556
        11
 • 28
  2012
  20:10 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 324
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 324
 •       58,824
        21
 • 28
  2012
  19:59 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 445
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 445
 •       85,166
        13
 • 28
  2012
  21:35 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 588
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 588
 •       547,835
        160
 • 28
  2012
  20:43 M